PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Vingarden chấp nhận 2 hình thức thanh toán chính

  • Thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng đến trực tiếp Trụ sở văn phòng Vingarden và thanh toán tiền mặt trực tiếp cho Bộ phận kế toán.

  • Thanh toán bằng chuyển khoản (ưu tiên)

Khách hàng liên hệ trực tiếp Bộ phận kế toán thông tin số tài khoản chuyển tiền hoặc căn cứ vào hợp đồng đã ký kết để thanh toán.